Print to PDF

Socijalna zaštita i inkluzija (SPI)

UNICEF pruža podršku lokalnim i kantonalnim vlastima na uspostavi stalnih multi-sektorskih platformi za saradnju između različitih socijalnih sektora.

UNICEF je uspostavio partnerstvo sa jedinicama lokalne samouprave (do sada je uključeno 32% JLS unutar države), po Modelu socijalne zaštite i inkluzije, potpisivanjem Memoranduma o saradnji (MoU) i direktnim angažmanom sa lokalnim i kantonalnim vlastima u svrhu zajedničkog planiranja aktivnosti, utemeljenog na dokazima, kao i provedbe i praćenja socijalne zaštite i inkluzije. 

Paralelno s tim, UNICEF podržava lokalne partnere u otkrivanju nedostataka u pružanju socijalnih usluga za najugroženije grupe i obezbjeđuje poticajna sredstva za početak uvođenja novih socijalnih usluga. Ovaj model funkcioniše na nivou politike (kroz uspostavu lokalnih Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju) i na tehničkom nivou (kroz uspostavu Referalnih timova zaduženih za vođenje predmeta) kao i pružanja socijalnih usluga. 

Do sada postignuti rezultati:

Web stranica:
http://www.unicef.org/bih 

Kontakt:
Selma Kazić, specijalist za socijalnu zaštitu

Trajanje projekta:
2017 - 2019
Teme:
Socijalna pitanja
Status:
U toku
Strateški partner:
Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS
Implementator:
Fond Ujedinjenih naroda za pomoć djeci (UNICEF)
Donator:
Fond Ujedinjenih naroda za pomoć djeci (UNICEF)
Projekti implementirani u:
Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton:
Hercegovačko-Neretvanski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Općina/Opština/Grad (6):
Banja Luka, Goražde, Kozarska Dubica, Ljubuški, Mostar, Prijedor