Print to PDF

Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (MAKERS)

Projekat ima za cilj poboljšati socijalnu koheziju u partnerskim općinama i gradovima, podržati i osnažiti općinske i gradske mehanizme javnog učešća, podržati aktivizam u zajednici i ojačati mlade liderke i lidere u njihovim zajednicama i šire, promovirajući zajedničko djelovanje i zajedničke ciljeve.

Projektni cilj će se postići radom na nekoliko dimenzija socijalne kohezije, a najvažnije među njima su: građansko sudjelovanje, povjerenje u ljude i institucije, prihvaćanje različitosti i solidarnost, kao i voluntarizam.

Projekat će raditi na jačanju i institucionaliziranju mehanizma lokanih dijaloških platformi (LDP). To će biti učinjeno kroz pružanje mentorstva lokalnim dijaloškim platformama i podršku predstavnicima opština u jačanju njihovih kapaciteta za samostalno korišćenje i olakšavanje LDP-a. Projekt će također pokušati osnažiti mlade aktiviste da zajednički omoguće platforme za sastanke u opštini. UNDP će raditi sa lokalnim institucijama da se metodologija dijaloških platformi prihvati i postane priznati savjetodavni mehanizam.

Projekt će promovirati međuopćinsku saradnju i saradnju sa zajednicom i fokusirati se na zajedničke prioritete. Kroz međuopštinsku mrežu za učenje, opštine će moći da se upoznaju o prednostima platforme za lokalni dijalog. Projekt će također podržati organizacije civilnog društva (OCD) kroz male grantove.

Glavni ciljevi projekta:

  1. Prekogranična saradnja susjednih opština kao i sa drugim nivoima vlasti kako bi se adresirala lokalna, regionalna i nacionalna pitanja
  2. Opštine, građani i mladi aktivni građani rade zajedno u partnerstvu kako bi na lokalnom nivou preduzeli efikasnu akciju u vezi sa izazovima zajednice
Do sada ostvareni rezultati:
  • 15 opština je podržalo LDP metodologiju i kreiralo LDP koordinaciona tijela
  • Organizovano više od 30 LDP-a
  • 12 inicijativa pokrenutih i predatih lokalnoj upravi kao rezultat LDP-a
  • Predstavnici opština obučeni za samostalno organizovanje i omogućavanje LDP-a
  • Otprilike 50 mladih treniralo je za različite vještine, kao što su vođenje, komunikacija, aktivizam, korištenje mrežnih alata za komunikaciju / radionice i slično.
  • U saradnji sa Programom Regionalnog dijaloga za budućnost i OSCE-om dogovoreno je stvaranje tri freske u partnerskim opštinama MAKERS. Izrada freski dio je OSCE-ove inicijative povodom 25 godina od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma.
Web stranica:
https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/democratic-governance-and-peacebuilding/MAKERSProject.html

Kontakt:
Mirza Puzić, UNDP, mirza.puzic@undp.org

Trajanje projekta:
03.2020 - 02.2023
Teme:
Demokratizacija, Socijalna pitanja
Status:
U toku
Strateški partner:
Lokalne samouprave
Implementator:
Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP)
Donator:
Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP)
Projekti implementirani u:
Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikt BiH
Kanton:
Srednjobosanski kanton, Kanton Sarajevo, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Kanton 10, Tuzlanski kanton
Općina/Opština/Grad (14):
Bugojno, Centar Sarajevo, Doboj, Doboj Istok, Istočno Novo Sarajevo, Kiseljak, Livno, Mostar, Novi Travnik, Novo Sarajevo, Pale, Travnik, Trebinje, Trnovo RS