Print to PDF

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)

Opšti cilj projekta je jačanje participativne demokratije i procesa integracije u EU na Zapadnom Balkanu, osnaživanjem civilnog društva i mladih da aktivno učestvuju u donošenju odluka i stimuliranjem pravnog i finansijskog okruženja za OCD.

Kao ključna komponenta demokratskih sistema, civilno društvo je bilo i dalje će biti važan akter reformskih procesa koji se odvijaju na Zapadnom Balkanu. U tom kontekstu, proces pristupanja Evropskoj uniji (EU) u regiji promovira ulogu civilnog društva u demokratizaciji, uključujući konsultacije u donošenju odluka, doprinos procesima povezanim s promjenama politike i propisa, kao i obavljanje nadzorne funkcije i promoviranje javne odgovornosti.

Projekat se temelji na prethodnim naporima ostvarenim putem inicijativa koje podržava EU - Projekat jačanja lokalne demokratije (LOD, 2009-2016) i Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD, 2017-2020).

Kao i prethodna faza, ReLOaD2 će se provoditi u cijeloj regiji, u sljedećim korisnicima IPA-e: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu*, Crnoj Gori i Srbiji.

Specifični cilj projekta je jačanje partnerstva između lokalnih samouprava i civilnog društva na Zapadnom Balkanu, povećanjem transparentnosti u finansiranju OCD iz budžeta lokalnih samouprava i promoviranje angažmana mladih i građana u donošenju odluka i razvoju zajednice.

Radeći širom regije, ReLOaD2 će ojačati kapacitete lokalnih samouprava i OCD da se uključe u produktivna partnerstva i doprinijeti poboljšanju pružanja usluga i realizaciji lokalnih prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama. Potaknut će lokalne samouprave da koriste javno finansiranje za OCD na transparentan i razvojno orijentiran način, prepoznajući lokalne potrebe i prihvaćajući pristup zasnovan na projektu. Takođe, projekt će promovirati angažman mladih i podržati provedbu omladinskih inicijativa i radiće na poboljšanju njihove ekonomske perspektive u partnerskim lokalitetima.

Projekat će težiti postizanju sljedećih rezultata:

R0: Strukture projekata i principi upravljanja postavljeni za efikasnu podršku organizacijama civilnog društva, lokalnim samoupravama i zainteresovanim stranama.

R1: Ojačan je kapacitet lokalnih samouprava da institucionaliziraju transparentne i rodno odgovorne šeme grantova.

R2: Osnažen je kapacitet OCD-a i lokalnih samouprava za implementaciju šema grantova i isporuku kvalitetnih i rodno odgovornih projekata koji služi lokalnoj zajednici.

R3: Povećan je kapacitet lokalnih vlasti i OCD da generiraju veće građansko i omladinsko angažovanje u lokalnim poslovima.

R4: Poboljšavano je regionalno umrežavanje i dijalog između civilnog društva i lokalnih vlada širom Zapadnog Balkana.

Web stranica:
https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/development-impact/ReLOaD.html

Kontakt:
Sanja Bokun, Project Manager, UNDP, sanja.bokun@undp.org

Trajanje projekta:
01.01.2021 - 31.12.2024
Teme:
Demokratizacija
Status:
U toku
Strateški partner:
Lokalne samouprave, Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo pravde FBiH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, OCD, Savez općina i gradova FBiH, Savez opština i gradova RS, Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO)
Implementator:
Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP)
Donator:
Europska unija
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska
Kanton:
Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Kanton Sarajevo, Unsko-Sanski kanton
Općina/Opština/Grad (13):
Bihać, Centar Sarajevo, Gacko, Goražde, Grad Istočno Sarajevo, Gradiška, Mostar, Novo Sarajevo, Prijedor, Prozor-Rama, Rudo, Ugljevik, Vitez