Print to PDF

Inicijativa za ocjenu borbe protiv korupcije na općinskom nivou (MAI)

Početkom 2018. Misija OSCE-a u Bosni i iHercegovini počela je pratiti relevantne anti-korupcijske trendove i procese u sektoru javnih finansija na odabranih lokacija.

Inicijativu za praćenje relevantnih anti-korupcijskih trendova i procesa u sektoru javnih finansija Misija je pokrenula kao dio svoje šire inicijative za borbu protiv korupcije na svim nivoima vlasti. Metodologija uključuje sistematsko praćenje rada lokalnih parlamenata i suradnju sa ključnim akterima u jedinicama lokalne samouprave. Ona će rezultirati sveobuhvatnom procjenom relevantnih anti-korupcijskih procesa na lokalnom nivou. Drugi tematski izvještaj o nalazima, uključujući određivanje trendova i preporuke, biće objavljen 2021.

Glavne aktivnosti uključuju: 

Web stranica:
https://www.osce.org/mission-to-bosnia-and-herzegovina

Kontakt:
Ljilijana Perkušić, National Chief of Democratic Governance Section, OSCE, ljiljana.perkusic@osce.org

Trajanje projekta:
2018 -
Teme:
Demokratizacija
Status:
U toku
Strateški partner:
Lokalne samouprave
Implementator:
Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE)
Donator:
Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi (OSCE)
Projekti implementirani u:
Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikt BiH
Kanton:
Kanton 10, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Posavski kanton, Tuzlanski kanton, Kanton Sarajevo, Zapadnohercegovački kanton, Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Srednjobosanski kanton, Zeničko-Dobojski kanton, Unsko-Sanski kanton
Općina/Opština/Grad (21):
Bihać, Bijeljina, Breza, Brod, Donji Vakuf, Goražde, Grude, Han Pijesak, Ilijaš, Kladanj, Mostar, Odžak, Prozor-Rama, Šamac, Šipovo, Sokolac, Srebrenica, Stanari, Tomislavgrad, Trebinje, Ugljevik